U bent hier: Home > Wat doen we > GPR GEBOUW > GPR Onderhoud

Maak Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (RGVO) duurzaam meetbaar

Resultaat gericht vastgoed Onderhoud met een duurzame ambitie!
 
Het realiseren en onderhouden van duurzame gebouwen vereist inzicht en een resultaatgerichte werkwijze. 
Hiertoe hanteren wij de volgende stappen.


1)  Vaststellen toekomstig duurzame ambitieniveau van het gebouwen: 

       
In overleg met de opdrachtgever zal het toekomstige duurzame ambitieniveau gebaseerd op de GPR-meetlat worden vastgesteld voor het desbetreffende gebouwen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar:
- de belangrijkste aspecten en behoeften vanuit de bewoners en gebruikers van het gebouw
- alsmede het duurzaamheidsbeleid en ambities binnen de organisatie van de opdrachtgever. 
Dit kan per gebouw verschillend zijn. De prioriteit kan bijvoorbeeld eerst gelegd worden bij Energie(besparing), of de verbetering van de Gezondheid van het gebouw, of een ander aandachtspunt welke naar voren komt uit de 0-meting.
Binnen de onderhoudsplanning wordt vervolgens gekeken wanneer welk aandachtspunt kostentechnisch het beste kan worden aangepakt.  

Door deze aanpak ontstaat resultaatgerichtheid welke helder, inzichtelijk en meetbaar wordt gemaakt m.b.v. GPR-gebouw.

2)   Inzicht verkrijgen in het huidige duurzaamheidniveau van beide gebouwen

Elk gebouw zal middels onze onafhankelijke 0-meting langs de meetlat worden gelegd van GPR-gebouw. Deze onafhankelijkheid wordt geborgd door de inschakeling van Cleanfield als gecertificeerde GPR-gebouw expert.
De 0-meting geeft inzicht in de huidige duurzame prestaties voor:
- Energie
- Milieu
- Gezondheid
- Gebruikskwaliteit
- Toekomstwaarde


3)   Duurzame onderhoudscenario’s bepalen 

Nadat de duurzame ambities voor het gebouw helder zijn geformuleerd alsmede de gewenste onderhoudscondities, worden met  behulp van GPR-Onderhoud duurzame onderhoudscenario’s doorgerekend. Per scenario krijgt de opdrachtgever inzicht in de milieubelasting en CO2 uitstoot. Deze wordt samengesteld aan de hand van tien milieueffecten, waaronder het broeikaseffect.
Elke onderhoudsactiviteit in GPR Onderhoud is gekoppeld aan de Nationale Milieudatabase t.b.v. de milieubelasting van de toegepaste materialen. Per scenario krijgt  men inzicht in de milieubelasting én netto contante waarde over de gehele levensduur. Op basis hiervan kan dan eenvoudig een keuze gemaakt worden voor het meest duurzame onderhoudscenario.

4)  Uitvoeren onderhoudscenario en monitoren
Tijdens de gehele onderhoudsperiode zal met behulp van GPR-gebouw het onderhoud gemonitoord worden zodat de gestelde duurzame ambities bij stap 1) ook gerealiseerd worden.
Periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) zal het gebouw langs de meetlat van GPR-gebouw worden gelegd om de gewenste verbetering ook zichtbaar te maken voor:
- Energie
- Milieu
- Gezondheid
- Gebruikskwaliteit
- Toekomstwaarde

Hierdoor ontstaat er jaarlijks een objectief overzicht van de duurzaamheid van het gebouw.
Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de jaarlijkse MVO-verslaglegging.

 

Voordelen van deze werkwijze:

- Zeer resultaatgericht, GPR-scores zijn maatgevend en ondubbelzinnig voor alle partijen

- Gehele onderhoudsproces blijft objectief meetbaar door toepassing en combinatie van GPR-gebouw én GPR onderhoud

- Duurzaam onderhoud wordt meetbaar en concreet gemaakt door de duurzame onderhoud scenario’s

- Duurzaamheidniveau van de gehele vastgoedportefeuille wordt inzichtelijk gemaakt met GPR-gebouw, dus goed onderling vergelijk mogelijk.

- Jaarlijkse inzicht in de status-quo van de GPR-gebouw prestaties per gebouw

- MVO vraagt om meetbare resultaten inzake milieubelasting en CO2 foorprint, daar wordt op deze wijze volledig aan voldaan

- Ook toepasbaar op het gehuurde vastgoed waarbij de GPR-resultaten een goed communicatie instrument zijn richting de verhuurder

Maak RGVO (resultaat gericht vastgoed onderhoud) Duurzaam én Meetbaar door de combinatie van GPR gebouw én GPR onderhoud!